Magnesium Defence Magnesium Defence Spray Deodorant

Magnesium Defence 48H Deodorant, hypoallergen formel. Uten alkohol*.

*inneholder ikke etylalkohol

Beskrivelse
Rist grundig før bruk. Spray ca. 15 cm fra armhulene. Ved tett dyse, skyll spraydysen med varmt vann.
FARE - YTTERST BRANNFARLIG AEROSOL.
Beholder under tryk - kan eksplodere ved oppvarming. Holdes adskilt fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mod sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å spraye mot øynene eller på irritert hud og unngå innånding av aerosolgass. Bruk ikke produktet til andre formål enn det er bestemt til. Må kun brukes på steder med god ventilasjon.
Ingredienser
Anvendelse
Magnesium Defence
Magnesium Defence Spray Deodorant
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/men-expert", "name": "Men Expert" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/men-expert/kroppspleie-for-menn", "name": "Kroppspleie for menn" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/kroppspleie-for-menn/magnesium-defence", "name": "Magnesium Defence" } } , { "@type":"ListItem", "position": 5, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/magnesium-defence/spray-deodorant", "name": "Spray Deodorant" } } ] }